HEAD-NYTT-2019-05-17.jpg

FOLDER-FRAMSIDAN.jpg

SE UNDER EVENT

Förslag till dagordning för Årsmötet 23 februari 2020

§1 Val av årsmötesordförande

§2 Val av mötessekreterare och 1 justeringsman

§3 Fastställande av dagordning

§4 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse

§5 Revisionsberättelse

§6 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§7 Val av ny styrelse

§8 Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant

§9 Val av 3 personer i valberedningen

§10 Fastställande av medlemsavgift för kalenderåret

§11 Övriga frågor