HEAD-NYTT-2019-05-17.jpg

FOLDER-FRAMSIDAN.jpg

SE UNDER EVENT

ANTECKNINGAR förda vid BANDLEDARMÖTE i

Förenigen Classic Jazz Göteborg 2017-12-14 om-

bord S/S Marieholm.

 

NÄRVARANDE

Representanter för banden:                        Stig Erixson                          Sir Bourbon Dixieland Band

                                                                 Thomas G-son Johansson    Sôr Ossbonn’s

                                                                 Rune Leander                       Jazz Preachers

                                                                 Leif Melldahl                         Red Wing Band

                                                                 Urmas Plunt                         Dixieland Rednecks III

                                                                 Hans Skoog                         Swing Brothers

                                                                 Sture Svarén                        Peoria Jazz Band

                                                                 Dag Söderberg                     Tubasextetten

                                                                 Olle Wassén                         Foggy Bottom Classic Jazz                                                                        Band

                                                                 Hans Westerström                Sea Side Jazz Band

Representanter för styrelsen:                      Tom Hård af Segerstad

                                                                 Bo Johnson

                                                                 Sverker Olsson

 

1.    Välkomna

Styerelsens ordförande Bo Johnson häsade alla närvarande välkomna till mötet och ombad samtliga att skriva på deltagrlistan under tiden som en enkel smörgås med julmust  förtärdes.

Den föreslagna dagordingen accepterades av mötesdeltagarna.

 2.    Bandavgiften

Bo Johnson redogjorde för beslutet vid årsmötet 2017 att under 2018 införa en bandavgift.

Bandavgiften har ännu inte debiterats banden i avvaktan på detta bandledarmöte, Avgiften kommer efter genomgång av ”Vad får banden ut av avgiften?” att faktureras banden,

Styrelsen påpekade att bandavgiften är för bandet som sådant och gäller alltså inte individuellt för bandets medlemmar. Förutom bandavgiften skall alla bandmedlemmar vara individuella eller hus-hållsmedlemmar för att bandet  skall vara ”medlemsband” och åtnjuta de förmåner och godta de för-pliktelser detta innebär

Bandmedlemmar kan vara individuella eller hushållsmedlemma utan att bandet är medlemsband.

3.    Vad får banden ut av avgiften?

Dokumentet ”Förmåner - Regler” för medlemsband deldes ut, varefter dess innehåll genomgicks punkt för punkt.

Därefter lämnades ordet fritt och diskussion följde.

Sammanfattningsvis var mötet av uppfattningen att dokumentets innehåll var balanserat och helt acceptabelt.

 4.    Hur skall banden nå ut till medlemmarna/puliken?

Ordet lämnades fritt. Under detta dryftades olika aktiviteter/möjlighter:

·         Föreningens hemsida

·         Egna hemsidor

·         Jazzbladet

·         Mail

·         Inbjudan av vänner/bekanta till bandets spelningar

·         ”Mun till mun”

 5.    Staitistik över band, som förmedlats spelningar genom föreningen 2015-17

Styrelsen delade ut ett dokument, som utvisade hur de olika bandeterhållit spelningar, som förmedlats av FCJG under åren 2015 - 2017.

Bo. Johnson redogjorde för de principer, som vägleder hur denna fördelning sker:

·         Bandets popularitet hos publiken

·         Bandets hittills antal erhållna spelningar

·         Bandets kvalité

·         Bandets storlek kontra lokalens storlek

·         Externa arrangörers krav på lönsamhet

·         Föreningens strävan att hjälpa till att etablera nya band

 6.    Gager

Föreningen och medlemsbanden skall givetvis verka för att  goda villkor – både med avseende pä gager och arbetsförhällanden – skall erhållas av extrena arrangörer.

För föreningens egna evenemang presenterade styrelsen en stafflade skala för gager, som år avhängig av antal betalande gäster.

Mötet fann skalan rimligt och hade inet att inv♀nda mot densamma.

 7.    Föreningar runt banden

En öppen diskussion följde om hur andra föreningar - musikaliska elle rav annan art – kan samverka till ömsesidig nytta.

 8.    Övriga frågor

Framlades ett föslag att bilda en ”musikergrupp’ inom föreningen med representanter för föreningens olika musikstilar: New Orleans jazz, dixieland, swing. main stream, etc.

Gruppen skulle kunna diskutera och lämna förslag p♫ flertalet av de spörsmål, som diskuterats under mötet

Under flera av ovanstånde punkter framkom önskemål om att föreningen ”skulle ha ett eget vattenhål”. Detta är en tanke, som ständigt sysselsätter styrelsen.

 9.    Mötet avslutning

Bo Johnson avslutade mötet och tackade deltagarna för engagemanget

 Anteckningarana förda av Sverker Olsson.