HEAD-NYTT-2019-05-17.jpg

FOLDER-FRAMSIDAN.jpg

SE UNDER EVENT

Protokoll från årsmöte med Föreningen Classic Jazz Göteborg

2016-03-04

Plats: S/S Marieholm

1. Föreningens ordförande Per Ekander förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

2. Till ordförande för årsmötet valdes Thomas Erlandsson.

3. Till sekreterare valdes Peo Wallner, till justerare Inga-Lisa Elzer och Lennart ”Mysto” Werdell.

4. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

5. Dagordningen godkändes.

6. a) Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015 föredrogs av föreningens ordförande Per Ekander och

    lades med godkännande till handlingarna. (Bifogas)

b) Föreningens kassör Bo Alftenius föredrog den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret 2015, vilken med 

    godkännande lades till handlingarna. (Bifogas)

7. Föreningens revisor Christer Åkerskog föredrog revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015, vilken lades till 

    handlingarna. Ansvarsfrihet tillstyrktes (Bifogas).

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

9. Val av styrelse/styrelseledamöter.

    Per Ekander, ordförande 1 år, omval

    Ledamöter Bo Alftenius 1 år, omval Birgit Gustafsson 1 år, omval Tom Hård af Segerstad 2 år, nyval

    Bo Johnsson 2 år, omval Margo Smulders 1 år omval Klas Wirdemo 2 år, omval

    Suppleant Barbro Mellgren 2 år, nyval

    Styrelsen konstituerar stadgeenligt sig själv.

10. Till revisor valdes Christer Åkerskog och till revisorssuppleant Thomas Erlandsson, båda omval.

11. Till valberedning omvaldes Lennart ”Mysto” Werdell, Johnny Korner och Hans Westerström.

12. Årsavgiften för 2017 fastställdes till 250:- för hushåll och för juniorer 30:-

13. Övriga frågor a) Lennart ”Mysto” Werdell framförde en synpunkt rörande orkesterarvode i relation till

      omkostnader, exempelvis parkerings- och trängselavgifter. Frågan bereds av styrelsen. b) Fråga ställdes om

      orsak till att Kapellet avförts som spellokal: Ordföranden redogjorde för motiven: - Verksamheten går med

      förlust till följd av höga kostnader och låga intäkter, det senare en följd av svag publiktillströmning. -

      Restauratören har inte och vill inte ha alkoholtillstånd. Svårigheter finns att hävda slutet sällskap vid eventuell

      kontroll. c) Som svar på fråga meddelade ordföranden att Jazz på ”Lilla Öa” är inte aktuellt under 2016. d)

      Framfördes önskemål om fler speltillfällen på S/S Marieholm. Frågan bereds av styrelsen. e) Tom Hård

      presenterade ny grafisk profil som ett led i förbättrad marknadsföring av föreningen. f) Inga-Lisa Elzer framförde

      mötets samstämmiga tack till styrelsen för förtjänstfullt arbete under det gångna verksamhetsåret. g) Per

      Ekander framförde ett tack till avgående styrelseledamoten Peo Wallner.

14. Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Peo Wallner

Justeras:

Thomas Erlandsson Inga-Lisa Elzer Lennart Werdell

Mötesordförande

./. Bilagor: Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redogörelse och Revisionsberättelse