HEAD-NYTT-2019-05-17.jpg

FOLDER-FRAMSIDAN.jpg

SE UNDER EVENT

STADGAR

 

 

Stadgar föreningen CJG

Du kan ladda hem dessa stadgar i PDF-format HÄR.


 

Föreningen Classic Jazz Göteborg, CJG

Stadgar antagna vid föreningens första möte den 31 mars 1977. Reviderade den 24 april 1989, den 19 april 1993, 3 april 1995, 17 mars 1999, den 28 mars 2004, den 12 april 2007, den 15 jan 2012 och den 22 feb 2015.

 1. Föreningens namn är Classic Jazz Göteborg.
   
 2. Föreningen CJG är en ideell organisation för vänner av jazzmusik. Föreningens uppgift är att främja den klassiska jazzen och dess utbredning.
   
 3. Medlemskap i CJG erhålles som enskild medlem, sedan medlemsavgift erlagts.
   
 4. Medlem kan den bli som åtar sig att stödja föreningens intressen. Medlem har 1 röst vid årsmöte, ordinarie och extra föreningsmöte och äger rätt att närvara personligen.
   
 5. Medlemsavgiften gäller kalenderår och fastställes av årsmötet.
   
 6. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet.
   
 7. Kallelse till föreningsmöte jämte förslag till dagordning skall vara medlem tillhanda senast 14 dagar före mötesdatum. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat sägs nedan. Medlem som är förhindrad att närvara äger rätt att rösta med fullmakt, som skall vara ordföranden tillhanda senast 7 dagar före föreningsmötet.
   
 8. Årsmötet skall behandla följande ärenden:
  8: 1 Val av mötesordförande.
  8: 2 Val av mötessekreterare och 1 justeringsman.
  8: 3 Fastställande av dagordning.
  8: 4 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
  8: 5 Revisionsberättelse.
  8: 6 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
  8: 7 Val av ny styrelse.
  8: 8 Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant.
  8: 9 Val av 3 personer i valberedning
  8:10 Fastställande av medlemsavgift för kalenderåret
  8:11 Övriga frågor.
   
 9. Valberedningen har till uppgift att föreslå ny styrelse och nya revisorer med suppleant till årsmötet.
   
 10. Extra föreningsmöte kan inkallas om styrelsen eller minst 1/5 av medlemmarna så önskar. Önskemålet skall till ställas ordföranden.
   
 11. Årsmötet väljer ordföranden och samtliga styrelseledamöter. Vid val av helt ny styrelse utses hälften (avrundat nedåt) av ledamöterna på ett år och övriga på två år. Därefter kan styrelseledamot, vid den 1- resp. 2-åriga mandatperiodens utgång, antingen omväljas på två år eller välja att avgå.
      Om styrelsemedlem måste bytas ut före sin mandatperiods utgång väljs en ny styrelsemedlem in på den tid som den avgående hade kvar. Därefter kan den nya medlemmen omväljas på två år (i taget) eller välja att avgå.
      Styrelsen skall bestå av 5-7 ordinarie ledamöter jämte 0 till 2 suppleanter. Fasta poster skall vara ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig om 3 ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. I fall av lika röstetal, gäller ordförandens röst som utslagsgivande. Suppleanterna äger närvara vid styrelsemöte, men saknar rösträtt.
   
 12. Ordföranden, vice ordföranden och kassören äger rätt att var för sig för föreningens räkning öppna och disponera bank- och / eller postgirokonto.
   
 13. Styrelsen skall inför årsmötet avge verksamhetsberättelse, under januari månad till revisorerna avge förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt räkenskapshandlingar avseende föregående verksamhetsår. Styrelsen skall fortlöpande tillsända revisorerna styrelsens sammanträdesprotokoll.
   
 14. Styrelsen skall på lämpligt sätt förbereda ordinarie respektive extra föreningsmöte och kalla medlemmarna till dessa möten.
   
 15. Styrelsen skall under verksamhetsåret handlägga föreningens administrativa och löpande ärenden samt utåt verka för föreningen enligt stadgarna.
   
 16. Styrelsen saknar rösträtt vad avser stadgarnas punkt 8:6.
   
 17. Styrelsen äger rätt att i särskilda frågor tillsätta ett arbetsutskott som dock saknar beslutsrätt.
   
 18. Ordföranden sammankallar styrelsemöten och är ansvarig för kallelsen till ordinarie och extra föreningsmöte. Ordföranden skall kalla till styrelsemöte då minst hälften av styrelseledamöterna framlägger ett sådant önskemål.
   
 19. Stadgeändring beslutas med 2/3 majoritet vid årsmöte.
   
 20. Uteslutning av medlem kan ske om denna uppsåtligen motverkar föreningens syften. Uteslutning beslutas av föreningsmöte.
   
 21. Beslut om upplösning av CJG fattas med 2/3 majoritet vid 2 på varandra följande föreningsmöten med minst 1 månads mellanrum.